Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.owoceiwarzywa.com

 

Regulamin sklepu internetowego www.owoceiwarzywa.com

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. SPIS TREŚCI
1.1 DEFINICJE – klauzula 2;
1.2 REJESTRACJA – klauzula 3;
1.3 ZAMÓWIENIA – klauzula 4;
1.4 PŁATNOŚCI – klauzula 5;
1.5 DOSTAWA – klauzula 6;
1.6 REKLAMACJE – klauzula 7;
1.7 PRAWO ODSTĄPIENIA – klauzula 8;
1.8 USŁUGI DODATKOWE – klauzula 9;
1.9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA – klauzula 10;
1.10 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO – klauzula 11;
1.11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE – klauzula 12.

2. DEFINICJE

2.1 Biuro Sprzedawcy to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów i reklamacji, pod adresem: klubokawiarnia
Owoce i Warzywa, Piotrkowska 217, 90-451 Łódź.
2.2 Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.3 Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym
zwłaszcza:
2.3.1 firma kurierska;
2.3.2 InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek
pocztowych (INPOST).
2.4 Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może
być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie
posiada zdolności do czynności prawnych.
2.5 Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.
2.6 Konsument to (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
2.7 Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po
dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
2.8 Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do
zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w
szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
2.9 Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i
dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.10 Regulamin to niniejszy regulamin.
2.11 Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej
www.owoceiwarzywa.com;
2.12 Sklep Stacjonarny to każde miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych, zamieszczone na
aktualizowanej liście dostępnej pod adresem WWW: www.owoceiwarzywa.com.
2.13 Sprzedawca to firma zarejetsrowana w CEiDG: Kafedepo Michał Sobolewski, ul. Narutowicza 51/20, 90-130
Łódź, NIP 7282536719, REGON 100791085.
2.14 Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem
Umowy Sprzedaży.
2.15 Trwały Nośnik to materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w
sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą;
Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
2.16 Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,
między Klientem a Sprzedawcą.

3. REJESTRACJA

3.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest
nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację
danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień
już zrealizowanych.
3.2 Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
3.3 Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w
Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym; podczas rejestracji Klient ustala
indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących
zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;
3.4 W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
3.5 Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi
nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.
3.6 Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie
Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

4. ZAMÓWIENIA

4.1 Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy
Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
4.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.3 Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
zainteresowany i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o
równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz
formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając
odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o
równoważnym sensie).
4.4 Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych
cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport,
dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
4.5 Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy
Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
4.6 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego
złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu
zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez
Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
4.7 Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 5.2.5
Regulaminu (płatność gotówką za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym–
niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje
rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
4.8 Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym
Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają
informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w
związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem
zamówienia.
5.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
5.2.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu
środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
5.2.2 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym –
w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
5.2.3 karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – w tym przypadku
realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej
płatności. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.2.4 kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, z opcją
odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez
Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany w Sklepie
Stacjonarnym. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.2.5 gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5.3 Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni
Roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 Kodeksu Cywilnego),
jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

6. DOSTAWA

6.1 Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
6.2 Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do
realizacji zamówienia.
6.3 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu
zamówienia. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu
wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6.4 W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana
jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
6.5 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego
rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania
właściwego protokołu.
6.6 Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie
Stacjonarnym, w dniach i godzinach otwarcia wskazanych w Sklepie Internetowym, po wcześniejszym
powiadomieniu przez Sprzedawcę, że Towar jest już gotowy do odbioru.
6.7 Faktura dotycząca Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży jest przesyłana w formie
elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa
Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
6.8 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu
zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem
ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
6.9 W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę,
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem
termin i koszt dostawy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do przypadku, o którym
mowa w pkt. 4.7 Regulaminu.

7. REKLAMACJE

7.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
7.2 Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
7.2.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
7.2.2 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany
wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów.
7.3 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Biura
Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7.4 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu
określonego w zdaniu pierwszym.
7.5 W terminach określonych w pkt. 7.4 Regulaminu Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7.6 Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres
email: michal@owoceiwarzywa.com.
7.7 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o
obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na
reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku.
7.8 Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z:
7.8.1 korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę – reklamacja
może zostać złożona elektronicznie na adres michal@owoceiwarzywa.com.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź na Trwałym
Nośniku.
7.9 Dla uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z
upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej
trwałości lub terminie przydatności do spożycia).
7.10 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub
dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest
każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni
od dnia jej zawarcia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym
umowy o świadczenie usług), które może być wykonane, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:
8.1.1 objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
Dostawca;
8.1.2 objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która
obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
8.1.3 objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym
dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
8.1.4 dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
złożonego drogą elektroniczną.
8.2 Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli.
Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo:
8.2.1 pisemnie na adres Sklepu Stacjonarnego lub elektronicznie na adres michal@owoceiwarzywa.com, np. na
formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym na końcu niniejszego
regulamiu.
8.3 W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
8.4 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego
ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru
do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6 Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura
Sprzedawcy.
8.8 W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8.9 Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca
informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
8.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
8.11 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
8.12 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest
rzecz:
8.12.1 ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
8.12.2 dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. USŁUGI DODATKOWE

9.1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze
Sklepem Internetowym:
9.1.1 Konto Klienta;
9.1.2 Zamieszczanie opinii.
9.2 Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto
Klienta publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w
szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej
usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA

10.1 Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
10.1.1 działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością
Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
10.1.2 działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
10.1.3 naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
10.1.4 gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami
hakerskimi.
Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
10.2 Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług nieodpłatnych – treści, które
mogłyby w szczególności:
10.2.1 naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre
obyczaje;
10.2.2 naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
10.2.3 pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze
reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
10.2.4 naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
10.3 W przypadku, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich
prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem
może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści
zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Klauzuli 9
Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one
stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi
Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli
zamieszczanych treści.

11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

11.1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy.
11.2 Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników
Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze
Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub
FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
11.3 Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików „cookies” ma na celu poprawne działanie
Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia
lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
11.4 W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie
przez Klienta aktywnego konta email.
11.5 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez
Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z
prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
11.6 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym
Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
12.2 Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w
każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
12.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo
polskie.
12.4 Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach
internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w
szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest
dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie
korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
12.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę
do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który
obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie
internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa
prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
12.5.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione
organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany
przepisów lub ich wykładni;
12.5.2 wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy
publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu
dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
12.5.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;
12.5.4 zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
12.5.5 usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
12.5.6 zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania
Konta Klienta lub zakupowym;
12.6.7 zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu –
– o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie
wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego
Regulaminu.
12.6 Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
12.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY